55 متر اپارتمان در شهرک اندیشه کد 1104

55 متر اپارتمان در شهرک اندیشه کد 1104

تهران ,اندیشه

2 سال پیش


قیمت:159,000,000 تومان
54 متر اپارتمان در فاز یک شهرک اندیشه کد 1067

54 متر اپارتمان در فاز یک شهرک اندیشه کد 1067

تهران ,اندیشه

2 سال پیش


قیمت:138,000,000 تومان
70 متر اپارتمان در اندیشه کد 5075

70 متر اپارتمان در اندیشه کد 5075

تهران ,اندیشه

2 سال پیش


قیمت:170,000,000 تومان
47 متر اپارتمان در اندیشه کد 1103

47 متر اپارتمان در اندیشه کد 1103

تهران ,اندیشه

2 سال پیش


قیمت:116,000,000 تومان
48 متر اپارتمان در فاز یک اندیشه کد 1092

48 متر اپارتمان در فاز یک اندیشه کد 1092

تهران ,اندیشه

2 سال پیش


قیمت:114,000,000 تومان
87 متر اپارتمان در شهرک اندیشه کد 5089

87 متر اپارتمان در شهرک اندیشه کد 5089

تهران ,اندیشه

2 سال پیش


قیمت:192,000,000 تومان
59 متر اپارتمان در شهرک اندیشه کد 5090

59 متر اپارتمان در شهرک اندیشه کد 5090

تهران ,اندیشه

2 سال پیش


قیمت:145,000,000 تومان
57 متر اپارتمان در شهرک اندیشه کد 1116

57 متر اپارتمان در شهرک اندیشه کد 1116

تهران ,اندیشه

2 سال پیش


قیمت:150,000,000 تومان
اپارتمان 85 متری در شهرک اندیشه کد 5012

اپارتمان 85 متری در شهرک اندیشه کد 5012

تهران ,اندیشه

2 سال پیش


قیمت:272,000,000 تومان
اپارتمان 44 متری در شهرک اندیشه کد 1086

اپارتمان 44 متری در شهرک اندیشه کد 1086

تهران ,اندیشه

2 سال پیش


قیمت:95,000,000 تومان
51 متر اپارتمان در فاز یک اندیشه کد : 1119

51 متر اپارتمان در فاز یک اندیشه کد : 1119

تهران ,اندیشه

قیمت:117,000,000 تومان
68 متر اپارتمان در شهرک اندیشه کد : 5093

68 متر اپارتمان در شهرک اندیشه کد : 5093

تهران ,اندیشه

قیمت:210,000,000 تومان